USDC US Championship 2021

Pro/Am Open Rhythm C (51+)

Parntership Placement Ranked*
Magnesen Mrs/Lewandowski 1 2
Kennedy/Nashev 2 2
Pinard/Reyzin 3 34
Gonzales/Vukosavljevic 4 1
Loeb/Khutsidze 5 8
Wood/Paramonov 6 Unranked
Hughes/Zhyvkov 7 17
Magnesen Mr/Manzi 8 7
Capo/Lopez 9 5
Hannon/Kora 10 12
Salinas/Fernandez 11 34
Kirby/Wiatrowski 12 15
Munoz/Tregubov 13 28
Collins/Volynskiy 14 18
Koszowski/Munroe 15 21
Spivey/Zhylenko 15 18
Fruscione/Fanzo 17 31
Nicinski/Hyskell 18 Unranked