Ohio Star Ball 2021

Pro/Am Open Rhythm C (51+)

Parntership Placement Ranked*
Magnesen Mrs/Lewandowski 1 2
Kennedy/Nashev 2 3
Gonzales/Vukosavljevic 3 1
Fuller/Tsyhankov 4 16
Lowery/Merenkov 5 4
Loeb/Khutsidze 6 5
Hughes/Zhyvkov 7 5
Magnesen Mr/Manzi 8 8
Buckholz/Kondov 9 13
Hannon/Kora 10 9
Wilson/Krasnoshapka 11 33
Baginsky/Rivera 12 49
Carlos/Donelan 13 41
Everham/Radon 14 67
Waltz/Davis 15 33
Forehand/Wayne 16 67
Ziecik/Lukina 17 95
Dippong/Scheppler 18 27
Schipp/Evans 19 47
Rozmus/Estridge 20 Unranked