South Open DanceSport Championship 2021

Pro Smooth

Parntership Placement Ranked*
Malkhasyan/Detkina 1 1
Barabash/Rudenco 2 4
Zavialov/Sokolova 3 9
Romanov/Blagodyreva 4 14
Elsbury/Gallagher 5 29
Seifert/Mattingly 6 38
Krasnyanskiy/Frances 7 35
Pickering/Botes 8 80
Pavez/Moreno 9 107