New York Dance Festival 2022

Pro/Am Open Rhythm C (51+)

Parntership Placement Ranked*
Kennedy/Nashev 1 3
Gonzales/Vukosavljevic 2 1
Hayner/Masko 3 67
Loeb/Khutsidze 4 5
Magnesen Mr/Manzi 5 7
Kirby/Wiatrowski 6 15
Koszowski/Munroe 7 21