Pro/Am Open Smooth Senior III (76+)

Total competitors: 20

Rank Parntership Total Points Total Competitions Points per Competition
1 Hess/Mosteika 21 3 7
2 Lindsay/Besarab 13 3 4.3
2 Sordoni/Arietta 13 4 3.3
4 Goldstein/Gergel 9 2 4.5
5 Riddle/Samchynskyy 8 1 8
6 Endres/Bersten 6 3 2
6 Porges/Katona 6 2 3
8 Farrell/Di Lorenzo 5 1 5
9 Dean/Etheridge 4 1 4
9 Smith/Radon 4 1 4
11 Hammond/Dubrovshenko 3 3 1
11 Klein/Gabor 3 1 3
11 Lindahl/Kisialiou 3 1 3
14 Schaenman/Zotova 2 1 2
14 Wantz/Wiatrowski 2 1 2
14 Wladyka/Senko 2 1 2
14 Yates/Vasilyev 2 1 2
18 Gottlieb/Maloney 1 1 1
18 Peres/Shalnev 1 1 1
18 Rossman/Rybczynski 1 1 1