Kennedy/Nashev vs Ferris/Doroshenko

Pro/Am Open Rhythm B (36-50)

Competition Kennedy/Nashev Ferris/Doroshenko
USDC Open to the World 2021 2 11