Kennedy/Nashev vs Bauer/Paramonov

Pro/Am Open Rhythm B (36-50)

Competition Kennedy/Nashev Bauer/Paramonov
USDC US Championship 2021 1 5